زمانی که مدت زیادی در یک حالت قرار بگیرید و گردش خون در بدن شما به خوبی انجام نشود احتمال به وجود آمدن واریس در شما بسیار است.

واریس پا نمونه کار شماره 2
واریس پا نمونه کار شماره 2
سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.
[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]