این نمونه کار مربوط به لیزر واریس طنابی پا در یک جلسه بدون بی‌هوشی که توسط دکتر مبینی در تهران انجام شده است.

درمان واریس طنابی در تهران نمونه کار شماره ۲۴
درمان واریس طنابی در تهران نمونه کار شماره ۲۴
سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.
[تعداد امتیازها 3 عدد و میانگین امتیازها 5]