این نمونه کار مربوط به درمان واریس طنابی در تهران است.

نمونه کار درمان واریس پا در تهران شماره 29
نمونه کار درمان واریس پا در تهران شماره 29
سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.
[تعداد امتیازها 3 عدد و میانگین امتیازها 5]