درمان واریس طنابی در یک جلسه بدون بیهوشی و جراحی انجام شده است.

واریس پا - نمونه کار 41
واریس پا – نمونه کار 41
سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.
[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین امتیازها 5]