این نمونه کار مربوط به نتیجه لیزر واریس طنابی در تهران بدون بیهوشی تنها در یک جلسه بعد از 14 روز است.

واریس طنابی پا در تهران - نمونه کار 37
واریس طنابی پا در تهران – نمونه کار 37
سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.
[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]