واریس پا - نمونه کار ۱۴

واریس پا – نمونه کار ۱۴

عواملی چون عدم تحرک کافی و فعالیت‌های بدنی و ورزشی، چاقی، نشستن‌ها و ایستادن‌های طولانی که مداوم هم تکرار می‌شوند ...
درمان واریس پا نمونه کار 9

واریس پا – نمونه کار 9

باور نادرستی وجود دارد که تصور می‌شود انداختن پاها بر روی یکدیگر سبب شکل گیری واریس می‌شود. بر اساس یافته‌های ...
واریس پا - نمونه کار 8

واریس پا – نمونه کار 8

اگر والدین، پدربزرگ یا مادربزرگ شما واریس دارند، احتمال شکل گیری واریس در شما افزایش می‌یابد. زمانی که مدت زیادی ...