برای واریس درمان خانگی با استفاده از پماد و دارو وجود ندارد پس سریع تر به پزشک متخصص مراجعه کنید.

درمان زخم در تهران نمونه کار شماره ۱
درمان زخم در تهران نمونه کار شماره ۱
سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.
[تعداد امتیازها 3 عدد و میانگین امتیازها 5]