این نمونه کار مربوط به روند درمان زخم پا است.

درمان زخم پا - نمونه کار 3
درمان زخم پا – نمونه کار 3
سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.
[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین امتیازها 5]